Patakaran sa Privacy

Patakaran sa Privacy

Sino kami at mga detalye namin sa pagkontak

Rebound Technology Group Holdings LTD (“Rebound”)

Nakarehistrong Address: Rivergate House, Newbury Business Park, London Road, RG14 2PZ Newbury. Telepono sa UK: +44 (0)1635 555999

Ipinapaliwanag ng Abiso sa Pagkapribado na ito kung paano kinokolekta ng kompanya at ginagamit ang personal mong data at hindi ang data na kaugnay ng organisasyong katrabaho o pinagtatrabahuhan. Ang Rebound Technology Group Holdings Ltd ay isang kompanyang nakarehistro sa UK at inaatasang sumunod sa kasalukuyang batas sa proteksiyon ng data sa UK. Ang pangregulasyong awtoridad sa UK ay ang Information Commissioner’s Office (“ICO”).

May ilan kaming kompanya sa loob ng Rebound Group. Ang ilan ay nasa loob ng European Union at ang ilan ay nasa buong mundo, lahat ay bahagi ng Rebound Technology Group Holdings Ltd.

Pag-unawa sa aming Abiso sa Pagkapribado

Para sa buong kahulugan ng mga terminong ginamit sa Abiso sa Pagkapribado na ito at mga karapatan mo, maaari kang sumangguni sa ICO website.

Kailan namin kokolektahin ang personal mong impormasyon?

Kapag kinausap mo ang mga pangkat namin sa telepono, gamit ang email, business card, o anumang anyo ng electronic data system.

Kapag bumili ka ng mga produkto o serbisyo mula sa amin.

Kapag nagbenta ka ng mga produkto o serbisyo sa amin.

Kapag humingi ka sa amin ng higit pang impormasyon tungkol sa produkto o serbisyo, o kontakin kami para sa tanong o reklamo.

Kapag nag-browse ka o bumisita sa aming mga website, gumagamit kami ng mga cokkie para subaybayan ang aktibidad mo gamit ang Google Analytics. Maaari mong repasuhin ang aming patakaran sa mga cookie dito .

Anong personal data ang hawak namin at Bakit?

Hawak namin ang personal na data upang makaugnay ka namin habang nakikipagkalakal kami sa mga aktibong nakakontratang kasunduan na mayroon kami sa iyo at sa kompanyang maaaring kinakatawan mo. Pananatiliin din namin ang mga personal na detalye upang may sanggunian kami sa iyo sakaling magkalakal muli tayo sa hinaharap.

May hawak kaming kaunting personal na data tungkol sa iyo; ang iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay, na binigay mo o ng organisasyon kung maaaring saan ka nagtatrabaho.

Paggamit ng iyong personal na impormasyon

Ginagamit namin ang iyong personal na data para sa mga sumusunod na layunin:

  • Pagproseso ng mga paninda at serbisyo na binili mo sa amin at pagpapanatiling updated ka sa progreso ng order mo.
  • Pagproseso ng mga paninda at serbisyong binibili namin mula sa iyo.
  • Paghahandog ng mga paninda at serbisyo na alam naming binibili mo sa amin nang regular at patuloy hanggang pahintuin mo kami.

Pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon

Hindi namin ibinabahagi ang impormasyon mo sa labas ng Rebound Group (Rebound Technology Group Holdings Ltd) maliban kung may legal na pangangailangan na gawin ito.

Gaano katagal namin itatago ang personal mong impormasyon?

Naniniwala kami sa pagbubuo ng matibay na pagsososyo sa pangangalakal sa iyo at mga organisasyong katrabaho mo. Hahawakan namin ang personal mong data habang patuloy kaming nagtatrabaho sa organisasyo mo at makalipas ay ia-archive o hanggang patanggal mo sa amin ang iyong personal na data mula sa mga talaan mo.

Paano kung gusto mong baguhin namin ang mga detalye o ayaw mo nang hawakan namin ang mga personal mong detalye sa pakikipag-ugnayan?

Siyempre, maaari kang magtanong sa kontak mo sa benta o pananalapi para alisin, baguhin o tingnana gn personal na impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyo na nasa aming mga talaan.

Kung may anumang alalahanin ka, reklamo, mga tanong tungkol sa aming Abiso sa Pakapribado o personal na data sa pakikipag-ugnay na hawak namin, maaari kang mag-email sa amin sa privacy@reboundeu.com.

Paano kung baguhin namin ang mga detalye sa loob ng aming Abiso sa Pagkapribado?

Siyempre, kami ay mag- aupdate ng pahinang ito sa anumang mga pagbabago sa aming Abiso sa Pagkapribado.

Kung mayroon mang anumang makabuluhang pagbabago na gagawin sa Abiso sa Pagkapribado na ito, magpapaskil kami ng abiso sa aming website.

Huling in-update ang Abiso sa Pagkapribado na ito noong Mayo 2018