Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang Reboundeu.com ay isang site na pinapatakbo ng Rebound Electronics (UK) Ltd (“Kami”). Limited na kumpanya kami na nakarehistro sa England at Wales sa ilalim ng numero ng kumpanya na 02385838 at may nakarehistrong tanggapan sa Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, England, RG14 2PZ. Ang VAT number namin ay GB 166 1754 94.

Upang makaugnayan kami, mag-email sa enquiries@reboundeu.com o tawagan kami sa telepono sa 01635 555999.

Sa pamamagitan ng paggamit ng aming site, tinatanggap mo ang mga terminong ito

Sa paggamit ng aming site, kinukumpirma mo na tinatanggap mo ang mga terminong ito sa paggamit at sumasang-ayon kang sumunod sa mga ito.

Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga terminong ito, hindi mo dapat gamitin ang aming site.

Inirerekomenda naming mag-print ka ng kopya ng mga terminong ito bilang reperensiya sa hinaharap.

May iba pang mga terminong maaaring angkop sa iyo

Tumutukoy ang mga terminong ito sa paggamit sa mga karagdagang termino, na ipinapatupad din sa iyong paggamit ng site:

Maaaring gumawa kami ng mga pagbabago sa mga terminong ito

Binabago namin ang mga terminong ito pana-panahon. Sa tuwing gusto mong gamitin ang aming site, pakisuri ang mga temrinong ito para matiyak na nauunawaan mo ang mga terminong ipinapatupad sa panahong iyon.

Maaari kaming gumawa ng mga pagbabago sa aming site

Maaari kaming mag-update at baguhin ang aming site pana-panahon upang ipakita ang mga pagbabago sa aming mga produkto, pangangailangan ng aming user, at priyoridad ng aming negosyo.

Maaari naming suspindehin o i-withdraw ang aming site

Ginawang available ang aming site nang walang bayad.

Hindi namin ginagarantiyahan na ang aming site, o anumang content na naroroon, ay parating magiging available o hindi titigil. Maaari naming suspindehin o i-withdraw o paghigpitan ang availability ng lahat o anumang bahagi ng aming site para sa mga kadahilanang pangnegosyo at ayon sa operasyon. Susubukan naming bigyan ka ng makatuwirang abiso ng anumang pagsuspinde o pag-withdraw.

Ikaw rin ang may pananagutan sa pagtiyak na ang lahat ng tao na nag-a-access sa aming site sa pamamagitan ng iyong koneksyon sa internet ay nakakaalam ng mga terminong ito ng paggamit at iba pang angkop na mga termino at kundisyon, at na sumusunod sila sa mga ito.

Para sa mga taong nakatira sa United Kingdom ang aming site. Hindi namin sinasabi na ang content na available sa o sa pamamagitan ng aming site ay angkop para magamit o available sa ibang mga lokasyon.

Paano mo maaaring gamitin ang materyal sa aming site

Kami ang may-ari o ang licensee ng lahat ng intellectual property right sa aming site, at sa materyal na naka-publish dito. Protektado ang mga ginawang iyon ng mga batas ng copyright at kasunduan sa buong mundo. Naka-reserve ang lahat ng gayong karapatan.

Maaari mong i-print ang isang kopya, at maaaring mag-download ng mga extract, ng anumang (mga) page mula sa aming site para sa iyong personal na paggamit at maaari mong ibaling ang pansin ng iba na nasa iyong organisasyon sa content na naka-post sa aming site.

Hindi mo dapat baguhin ang mga kopyang nasa papel o digital ng anumang mga materyales na na-print o na-download mo sa anumang paraan, at hindi mo dapat gamitin ang anumang mga ilustrasyon, litrato, video o audio sequence o anumang graphics nang hiwalay sa anumang kasamang text.

Dapat na palaging kilalanin ang aming status (at sa anumang mga natukoy na nag-ambag) bilang mga may-akda ng content sa aming site.

Hindi mo dapat gamitin ang anumang bahagi ng content sa aming site para sa mga layuning komersyal nang hindi kumukuha ng lisensya na gawin ang gayon mula sa aming mga licensor.

Kung ipi-print, kokopyahin, o ida-download mo ang anumang bahagi ng aming site na paglabag sa mga terminong ito sa paggamit, agad-agad na hihinto ang iyong karapatang gamitin ang aming site at dapat mong, sa opsyon namin, ibalik o sirain ang anumang mga kopya na ginawa mo.

Huwag umasa sa impormasyong nasa site na ito

Ibinibigay lang ang content sa aming site para sa pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayong maging katumbas ng payo na dapat mong asahan. Kailangan mong kumuha ng payo mula sa propesyunal o espesyalista bago ang paggawa , o hindi paggawa, ng anumang pagkilos batay sa content na site namin.

Bagaman gumagawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap para i-update ang impormasyon sa aming site, hindi namin pinangangatawanan, ginagarantiyahan, inihayag man o ipinahiwatig, na ang content sa aming site ay tumpak, kumpleto, o napapanahon.

Wala kaming pananagutan sa mga website na nagli-link kami

Kung saan may mga link sa aming site papunta sa ibang mga site at mga resource na ibinibigay ng mga ikatlong partido, ibinibigay ang mga link na ito para sa iyong kaalaman lang. Ang gayong mga link ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang pag-apruba namin ng gayong mga naka-link na website o impormasyong maaaring makuha mo sa mga iyon.

Wala kaming kontrol sa mga content ng mga site o resource na iyon.

Ang pananagutan namin para sa kawalan o pinsalang mararanasan mo

Consumer ka man o user na pangnegosyo:

Hindi kami nagbubukod o naglilimita sa anumang paraan ng aming pananagutan sa iyo kung saan maaaring hindi ito naaayon sa batas. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors and for fraud or fraudulent misrepresentation.

Kung user na pangnegosyo ka:

 • Ibinubukod namin ang lahat ng ipinahiwatig na kundisyon, garantiya, representasyon o iba pang mga termino na maaaring angkop sa aming site o anumng content dito.
 • Hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang kawalan o pinsala, nasa kontrata man, sibil na paglabag (kabilang ang kapabayaan), paglabag sa itinakdang tungkulin, o anupaman, kahit pa naisasaisip, mula sa o may kaugnayan sa:
 • paggamit ng, o kawalang-kakayahang gumamit ng, aming site; o
 • paggamit ng o pag-asa sa anumang content na ipinakatia sa aming site.
 • Sa partikulark, hindi kami mananagot para sa:
 • kawalan ng mga kita, benta, o negosyo;
 • pagkaantala ng negosyo;
 • pagkawala ng inaasahang mga katipiran;
 • pagkawala ng pagkakataon sa negosyo, kabutihang-loob o reputasyon; o
 • anumang di-direkta o nagreresultang kawalan o pinsala.

Paano namin maaaring gamitin ang iyong personal na impormasyon

Gagamitin lang namin ang iyong personal na impormasyon gaya ng itinatakda sa aming patakaran sa privacy.

Wala kaming pananagutan para sa anumang mga virus at hindi mo dapat ikalat ang mga ito

Hindi namin ginagarantiya na ang aming site ay magiging secure o walang mga bug o virus.

Ikaw ang may pananagutan para sa pag-configure ng iyong information technology, mga program at platform ng computer upang i-access ang aming site. Dapat kang gumamit ng sairili mong virus protection na software.

Hindi mo dapat abusuhin ang aming site sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga virus, trojan, worm, logic bomb o iba pang materyal na nakakasira o technologically na nakakasama. Hindi mo dapat subukang kumuha ng di-awtorisadong access sa aming site, ang server kung saan naka-store ang aming site o alinmang server, computer o database na konektado sa aming site. Hindi mo dapat atakeihin ang aming site sa pamamagitan ng denial-of-service attack o distributed denial-of service attack. Sa paglabay sa probisyong ito, gagawa ka ng kriminal na paglabag sa ilalim ng Computer Misuse Act 1990. Iuulat namin ang anumang gayong paglabag sa mga nauugnay na mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas at makikipagtulungan kami sa mga awtoridad na iyon sa pamamagitan ng pagbubunyag sa kanila ng iyong pagkakakilanlan. Kung sakaling magkaroon ng gayong paglabag, agad na hihinto ang iyong karapatang gamitin ang aming site.

Mga alituntunin tungkol sa kung paano ka makikipag-ugnayan sa aming site

Maaari mo lang gamitn ang aming site para sa mga ayon sa batas na layunin. Hindi mo maaaring gamitin ang aming site:

 • Sa anumang mga paraan na maaaring lumabag sa anumang nalalapat na lokal, pambansa o pandaigdigang batas o regulasyon.
 • Sa anumang paraan na hindi naaayons sa batas o mapandaya, o may layunin o epektong hindi naaayon sa batas o mapandaya.

Sumasang-ayon ka ring:

 • Hindi ire-reproduce, idu-duplicate, kokopyahin, o ibebenta ang anumang bahagi ng aming site maliban sa itinakda sa aming Paano mo maaaring gamitin ang materyal sa aming site 
 • Hindi ia-access nang walang awtoridad, makikialam, pipinsalain, o guguluhin ang:
 • anumang bahagi ng aming site;
 • anumang kagamitan o network kung saan naka-store ang aming site;
 • anumang software na ginamit sa pagbibigay ng aming site; o
 • angumang kagamitan o network o software na pag-aari o ginagamit na anumang ikatlong partido.

Mga alituntunin tungkol sa pagli-link sa aming site

Maaari kang mag-link sa aming home page, hangga’t ginagawa mo ito sa paraang patas at legal at hindi pumipinsala sa aming reputasyon o nagsasamantala dito.

Hindi ka dapat maglagay ng link sa paraang nagmumungkahi ng anumang anyo ng asosasyon, pag-apruba, o pag-endorso sa bahagi namin nang wala namang gayon.

Hindi ka dapat maglagay ng link sa amint site sa anumang website na hindi mo pag-aari.

Hindi dapat naka-frame ang aming site sa anumang ibang site, at hindi ka maaaring gumawa ng link sa anumang bahagi ng aming site maliban sa aming home page.

May karapatan kaming bawiin ang pahintulot sa pagli-link nang walang abiso.

Dapat sumunod ang website na inili-link mo sa angkop na batas sa England at Wales at sa anumang bansa kung saan ito pinapatakbo at hindi dapat:

 • Nakakasirang-puri sa sinumang tao.
 • Bastos, nakakasakit, mapoot, o nakakagalit.
 • Nagsusulong ng materyal na hayagang sekswal.
 • Nagsusulong ng karahasan.
 • Nagsusulong ng diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, sekswal na oryentasyon o edad.
 • Lumalaban sa anumang copyright, database right o trade mark ng sinumang tao.
 • Malamang na maloloko ang sinumang tao.
 • Lalabag sa anumang legal na tungkulin na para sa ikatlong partido, tulad ng tungkulin ayon sa kontrata o ng duty of confidence.
 • Nagsusulong ng anumang iligal na aktibidad.
 • Sumusuway sa hukuman.
 • Nagbabanta, inaabuso, o nanghihimasok sa privacy ng iba, o nagsasanhi ng pagkainis, pagkaabala, o di-kinakailangang pagkabalisa.
 • Malamang na manliligalig, makakayamot, magpapahiya, mag-aalarma, o makakainis ng sinumang tao.
 • Magpapanggan bilang ibang tao, o ikakatawan nang mali ang iyong pagkakakilanlan o affiliation sa sinumang tao.
 • Magsusulong, magpo-promote, hihimok ng anumang partido na gumawa, o o tumulong sa anumang hindi ayon sa batas o kriminal na pagkilos tulad ng (bilang halimbawa lang) paglabagy sa copyright o pag-abuso sa computer.
 • Naglalaman ng pahayag na alam mo o pinaniniwalaan, o may makatuwirang batayan para paniwalaan, kung saan ang ipapahayag para sa mga miyembro ng publiko ay malamang na mauunawaan bilang direkta o di-direktang paghimok o iba pang pagganya na gumawa, maghanda o magsimula ng anumang mga terorismong pagkilos.

Kung gusto mong mag-link sa o gamitin ang anumang content sa aming site maliban pa sa itinakda sa itaas, makipag-ugnayan sa enquiries@reboundeu.com.

Nakarehistro ang aming mga trade mark

Ang mga pangalan, log, at imahe sa website na ito ay pag-aari ng Rebound Electronics (UK) Limited. Hindi ka pinahihintulutang gamitin ang mga ito nang wala ang pauna naming nasusulat na pag-apruba.