Vyhlásenie o modernom otroctve

Vyhlásenie o modernom otroctve

Vyhlásenie spoločnosti Rebound Technology Group Holdings Ltd zahŕňa všetky dcérske spoločnosti uvedené nižšie. Naše vyhlásenie o modernom otroctve za finančný rok končiaci 31. 12. 2019 vydané podľa odseku 54 zákona o modernom otroctve z roku 2015.

Rebound Technology Group Holdings Ltd. je globálny poskytovateľ elektronických komponentov, produktov, služieb a riešení pre priemyselných a komerčných používateľov elektronických komponentov. Naše sídlo je v Newbury, Anglicko, a pôsobíme vo viacerých lokalitách na celom svete.

Rebound Electronics (UK) Ltd, Rebound North Ltd, Rebound Electronics SARL, Rebound SCHWEIZ AG, Rebound GmbH, Rebound Electronics International Services DMCC, Rebound Singapore PTE Ltd, Rebound Hong Kong Ltd, EASBY Electronics Ltd and Delta Impact Ltd and Curotec.

Ako súčasť odvetvia distribúcie elektronických komponentov si uvedomujeme svoju zodpovednosť za zaujatie prístupu nulovej tolerancie k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v rámci našej organizácie a nášho dodávateľského reťazca.

Naša organizácia sa zaviazala predchádzať otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v našich podnikových činnostiach a zabezpečiť, aby v jej dodávateľských reťazcoch nedochádzalo k otroctvu ani obchodovaniu s ľuďmi.

Rebound Technology Group Holdings Ltd neustále reviduje a zlepšuje svoje úsilie minimalizovať možnosti obchodovania s ľuďmi a otroctva v akejkoľvek forme v rámci nášho dodávateľského reťazca. Toto úsilie napríklad zahŕňa:

Dodržiavanie zákona o rovnakých príležitostiach a ľudských právach z roku 1998, ktorý vstúpil do platnosti v celom Spojenom kráľovstve dňa 2. októbra 2000 a ktorým sa implementoval Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  • Požadovanie súladu s kódexom správania dodávateľov spoločnosti Rebound Technology Group Holdings Ltd, ako aj so všetkými platnými zákonmi v našich všeobecných podmienkach a požiadavkách nákupu.
  • Vývoj a implementáciu postupov pre dodávateľov, aby osvedčili, že konajú spôsobom, ktorý je v súlade so štandardmi spoločnosti Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Rozvoj a implementáciu postupov na zhodnotenie a sledovanie súladu dodávateľov so štandardmi spoločnosti Rebound Technology Group Holdings Ltd týkajúcimi sa obchodovania s ľuďmi a otroctva v dodávateľskom reťazci.
  • Rozvoj a implementáciu školiacich programov osobitne zameraných na obchodovanie s ľuďmi a otroctvo na zistenie a zmiernenie rizík v rámci nášho dodávateľského reťazca.
  • Vykonávanie priebežných školení o kódexe obchodného správania a etiky spoločnosti Rebound Technology Group Holdings Ltd.
  • Spoločnosť Rebound Technology Group Holdings Ltd otvorene nabáda k hláseniu prípadov porušenia v rámci dodávateľského reťazca alebo organizácie.

Predstavenstvo spoločnosti Rebound podporuje transparentnosť, etické správanie a záväzok dodržiavať zákony boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi a nabáda k nim. Našim zamestnancom sú poskytnuté prostriedky a odborná príprava s cieľom pomôcť im plniť naše etické a právne povinnosti, pokiaľ ide o zákony boja proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi vrátane zákona o modernom otroctve.

Predstavenstvo spoločnosti Rebound tento kódex každoročne reviduje, aby spĺňal súčasný regulačný rámec alebo ho prevyšoval. Predstavenstvo navrhované zmeny kódexu pred ich implementáciou a oznámením všetkým našim zamestnancom skontroluje a schváli.

Toto vyhlásenie bolo schválené predstavenstvom koncernu Rebound Group, ktoré ho bude každoročne revidovať a aktualizovať.

Simon Thake

Výkonný riaditeľ koncernu

Február 2019

UK modern slavery act compliance and anti-slavery statement central register

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.