Podmienky a požiadavky

Podmienky a požiadavky

Kto sme a ako nás kontaktovať

Reboundeu.com je webová lokalita prevádzkovaná spoločnosťou Rebound Electronics (UK) Ltd („my“). Sme spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a vo Walese pod číslom spoločnosti 02385838, so sídlom na Rivergate House, Newbury Business Park, Newbury, Berkshire, England, RG14 2PZ. Naše IČ DPH je GB 166 1754 94.

Kontaktovať nás môžete emailom na enquiries@reboundeu.com alebo telefonicky na +44 (0)1635 555999.

Používaním našich stránok akceptujete tieto podmienky

Používaním našich stránok potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania a súhlasíte, že ich budete dodržiavať.

Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, naše stránky nesmiete používať.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok pre budúce použitie.

Existujú iné podmienky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať

Tieto podmienky používania sa týkajú nasledujúcich dodatočných podmienok, ktoré sa tiež vzťahujú na vaše používanie našich stránok:

Tieto podmienky môžeme zmeniť

Z času na čas musíme tieto podmienky zmeniť a doplniť. Vždy, keď chcete naše stránky používať, ich, prosím, skontrolujte, aby ste sa ubezpečili, že podmienkam, ktoré sú v danom čase platné, rozumiete.

Naše stránky môžeme zmeniť

Z času na čas môžeme naše stránky aktualizovať a zmeniť, aby sa do nich premietli zmeny našich produktov, potreby našich používateľov a naše obchodné priority.

Naše stránky môžeme pozastaviť alebo zrušiť

Naše stránky sú k dispozícii bez poplatku.

Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek ich obsah budú vždy k dispozícii alebo bez prerušenia. Môžeme pozastaviť alebo zrušiť, alebo obmedziť dostupnosť všetkých našich stránok alebo ich časti z obchodných a prevádzkových dôvodov. Každé pozastavenie alebo zrušenie sa vám budeme snažiť včas oznámiť.

Taktiež zodpovedáte za zabezpečenie, aby všetky osoby, ktoré majú prístup k našim stránkam prostredníctvom internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami používania a inými platnými podmienkami a požiadavkami a dodržiavali ich.

Naše stránky sú určené pre osoby s bydliskom v Spojenom kráľovstve. Netvrdíme, že obsah dostupný na našich stránkach alebo prostredníctvom nich je vhodný na použitie alebo dostupný v iných lokalitách.

Ako môžete použiť materiál na našich stránkach

Sme vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva alebo držiteľom licencie na ne v súvislosti s našimi stránkami a materiálom uverejnenom na nich. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami na celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a prevziať úryvky z akejkoľvek stránky na našej lokalite pre svoje osobné použitie a tiež môžete upozorniť ostatných vo vašej organizácii na obsah zverejnený na našich stránkach.

Nesmiete upravovať žiadnym spôsobom papierové ani digitálne kópie žiadnych materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo prevzali, a nesmiete použiť žiadne obrázky, fotografie, video alebo audio sekvencie ani žiadne grafické prvky oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

Naše postavenie (a postavenie akýchkoľvek identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu našich stránok musí byť vždy uvedené.

Nesmiete používať žiadnu časť obsahu našich stránok na komerčné účely bez predchádzajúceho získania povolenia od nás alebo našich poskytovateľov licencie.

Ak vytlačíte, skopírujete alebo prevezmete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie našich stránok okamžite skončí a na našu žiadosť budete povinný vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vyhotovili.

Nespoliehajte sa na informácie na týchto stránkach

Obsah našich stránok sa poskytuje iba na účely všeobecnej informovanosti. Nie je zamýšľaný ako rada, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Pred podniknutím akejkoľvek činnosti alebo upustením od nej na základe obsahu našich stránok musíte získať profesionálnu alebo odbornú radu.

Aj napriek tomu, že vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našich stránkach, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo nepriame, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu našich stránok.

Nie sme zodpovední za prepojené webové stránky

Ak naše stránky obsahujú odkazy na iné internetové stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto odkazy sú poskytnuté výhradne pre vašu informovanosť. Takéto odkazy by sa nemali interpretovať ako náš súhlas s týmito prepojenými stránkami alebo informáciami, ktoré z nich môžete získať.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom takýchto stránok alebo zdrojov.

Naša zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré utrpíte

Či už ste spotrebiteľom alebo obchodným používateľom:

Nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám tam, kde by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie.

Ak ste obchodným používateľom:

 • Vylučujeme všetky implicitné podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré by sa mohli vzťahovať na naše stránky alebo akýkoľvek ich obsah.
 • Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne vaše straty ani škody, či už vzniknú zo zmluvného vzťahu, z iného ako zmluvného vzťahu (vrátane nedbanlivosti), z dôvodu porušenia zákonnej povinnosti alebo inak vrátane prípadov, ak boli predvídateľné, ak vzniknú na základe alebo v súvislosti s:
 • použitím našich stránok alebo nemožnosťou ich použiť, alebo
 • s použitím akéhokoľvek obsahu zobrazeného na našich stránkach alebo so spoliehaním sa naň.
 • Nebudeme niesť zodpovednosť obzvlášť za:
 • ušlý zisk, stratu odbytu alebo príjmu, alebo obchodné straty,
 • prerušenie podnikania,
 • stratu očakávaných úspor,
 • stratu obchodných príležitostí, dobrého mena alebo dobrej povesti alebo
 • akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody.

Ako môžeme použiť vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme používať jedine tak, ako je to uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Nie sme zodpovední za vírusy a nesmiete ich zavádzať

Nezaručujeme, že naše stránky sú bezpečné pred chybami a vírusmi alebo že ich neobsahujú.

Vy nesiete zodpovednosť za konfigurovanie svojich informačných technológií, počítačových programov a platforiem na prístup k našim stránkam. Mali by ste použiť svoj vlastný antivírusový softvér.

Nesmiete zneužívať naše stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim stránkam, serveru, na ktorom sú uložené, ani k žiadnym serverom, počítačom alebo databázam pripojeným k našim stránkam. Nesmiete napadnúť naše stránky prostredníctvom útoku DoS alebo útoku DDoS. Porušením tohto ustanovenia by ste spáchali trestný čin podľa zákona o zneužití počítačov z roku 1990. Ohlásime akékoľvek takéto porušenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tým, že im prezradíme vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našich stránok okamžite skončí.

Pravidlá o vašom interagovaní s našimi stránkami

Naše stránky môžete používať len na zákonné účely. Naše stránky nesmiete používať:

 • žiadnym spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy alebo nariadenia,
 • žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok.

Taktiež súhlasíte, že:

 • nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať ani opätovne predávať žiadnu časť našich stránok okrem prípadov uvedených v časti Ako môžete použiť materiál na našich stránkach,
 • nebudete bez povolenia získavať prístup, zasahovať, poškodzovať ani narúšať:
 • žiadnu časť našich stránok,
 • žiadne zariadenia alebo siete, na ktorých sú naše stránky uložené,
 • žiadny softvér používaný na poskytovanie našich stránok ani
 • žiadne zariadenia alebo siete, alebo softvéry vlastnené alebo používané akoukoľvek treťou stranou.

Pravidlá o prepojení na naše stránky

K našej domovskej stránke sa môžete pripojiť za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je poctivý a zákonný a nepoškodzuje naše dobré meno ani ho nezneužíva.

Nesmiete vytvoriť prepojenie spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, súhlasu alebo schválenia z našej strany v prípadoch, keď neexistuje.

Nesmiete vytvoriť prepojenie na naše stránky na žiadnej webovej stránke, ktorú nevlastníte.

Naše stránky nesmú byť súčasťou žiadnych iných stránok, rovnako nesmiete vytvoriť prepojenie na žiadnu časť našich stránok okrem domovskej stránky.

Vyhradzujeme si právo vziať späť povolenie na vytvorenie prepojenia bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo vziať späť povolenie na vytvorenie prepojenia bez predchádzajúceho upozornenia.

 • byť nactiutŕhačská voči žiadnej osobe,
 • byť neslušná, urážlivá, nenávistná ani poburujúca,
 • podporovať sexuálne explicitný materiál,
 • podporovať násilie,
 • podporovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku,
 • porušovať žiadne autorské práva, databázové práva alebo ochranné známky inej osoby,
 • pravdepodobne uviesť do omylu žiadnu osobu,
 • porušovať žiadnu právnu povinnosť, ktorá existuje voči tretej osobe, ako napríklad zmluvnú povinnosť alebo povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
 • podporovať žiadne nezákonné činnosti,
 • pohŕdať súdom,
 • byť výhražná, zneužívať niekoho súkromie alebo zasahovať do neho, alebo spôsobovať rozčúlenie, nepríjemnosti alebo zbytočnú úzkosť,
 • pravdepodobne obťažovať, rozrušovať, zahanbovať, znepokojovať ani rozčuľovať žiadnu inú osobu,
 • napodobňovať žiadnu osobu ani nesprávne uvádzať vašu identitu alebo afiliáciu s akoukoľvek osobou,
 • obhajovať alebo podporovať spáchanie akéhokoľvek nezákonného alebo trestného činu, ako napríklad porušenia autorských práv alebo zneužitia počítača, alebo k nemu nabádať či pri ňom pomáhať,
 • obsahovať vyhlásenie, o ktorom viete alebo sa domnievate, alebo v súvislosti s ktorým máte opodstatnené dôvody domnievať sa, že je pravdepodobné, že členovia verejnosti, ktorým je vyhlásenie zverejnené alebo sa má zverejniť, ho pochopia ako priamy alebo nepriamy podnet alebo stimul k spáchaniu teroristických činov, príprave na ne alebo podnecovaniu k nim.

Ak chcete vytvoriť prepojenie alebo použiť obsah našich stránok iným spôsobom, než ako je uvedené vyššie, obráťte sa na enquiries@reboundeu.com.

Naše ochranné známky sú registrované

Názvy, logá a obrázky na tejto webovej stránke patria spoločnosti Rebound Electronics (UK) Limited. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ich nesmiete používať.

 

Dealing With Trade Wars and the Electronic Component Shortage

As innovation in technology continues, so does the demand for more sophisticated electronic devices requiring more electronic components.

Tackling the Issue of Obsolete Electronic Components

Obsolete electronic components can provide real issues for manufacturers who rely on a particular component for their products.